رویدادها

تاریخ و زمان رویداد
2014/30/01
00:00
بازدید دکتر جهانگیری از طرح توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه
توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه, قم
2015/19/02
00:00
بازدید وزیر راه از طرح توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه
توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه, قم
2015/26/02
00:00
بازدید رئیس جمهور از طرح توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه
توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه, قم
2017/24/12 - 2017/27/12
00:00
حضور در سومین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
نمایشگاه بین المللی تهران, تهران
2018/11/04
00:00
بازدید وزیر بهداشت از طرح بیمارستان مهدی کلینیک
بیمارستان مهدی کلینیک, تهران
2018/09/12 - 2018/10/12
00:00
دعوت از رس کمپانی جهت شرکت در نمایشگاه.....
سالن بین المللی همایش های رازی, تهران

Powered by Events Manager


 
فارسی