حوزه های فعالیت

حـوزه فعالیـت هـای شـرکت رس در زمینـه ارائـه خدمـات فنـی و مهندسـی رشـته سـاختمان در زمینـه هـای زیـر مـی باشـد :

احـداث ابنیـه:

  • اداری
  • آموزشـی
  • بهداشـتی
  • مذهبـی
  • فرهنگی
  • ورزشـی
  • صنعتـی

پروژه های اجرا شده

مسکونی

مسکونی

اداری

اداری

بهداشتی

بهداشتی

آموزشی

آموزشی

مذهبی

مذهبی

فرهنگی

فرهنگی

صنعتی

صنعتی

ورزشی

ورزشی
فارسی