اهداف و توانمندی ها

این شرکت با تکیه بر سه اصل

اخلاق ، تعالی و تعهد اهداف زیر را مدنظر قرار داده است .

  •  جلــب رضایــت کارفرمایــان از طریــق ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی و انجـام تعهـدات بـا کیفیـت تضمیـن شـده ،  در زمـان مقـرر و بـا هزینـه بهینـه
  • شاخص بودن در میان شرکتهای ساختمانی از نظر کیفیت کار اجرائی
  • افزایـش حضـور شـرکت در پـروژه هـای عمرانـی در سـطح ملـی و بکارگیری  روشــهای نویــن مدیریتی
  • رعایــت اصــول ایمنــی ، بهداشــت و رعایــت اصــول زیســت محیطــی در پــروژه هــا
  •  ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان

توانمندی ها  :

شـرکت رس بـا حدود 70 سال تجربـه  حضـور در زمینـه پیمانـکاری بخـش ابنیـه و بـا توجـه بـه نیـاز کارفرمایـان محتـرم آمـاده  ارائـه خدمـات در قالـب قراردادهای مختلـف شـامل:

تـدارک و سـاخت (PC)مدیریـت پیمـان (MC) و مهندسـی تامیـن و سـاخت (EPC ) مـی باشـد .


 
فارسی