پروژه های درحال اجرا

 • بیمارستان مهدی کلینیک
  بیمارستان مهدی کلینیک
  درحال اجرا
 • توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه
  توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه
  درحال اجرا
 • ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  درحال اجرا
 • دانشکده دندانپزشکی زاهدان
  دانشکده دندانپزشکی زاهدان
  درحال اجرا
مهدی کلینیک
مهدی کلینیک
مهدی کلینیک
مهدی کلینیک
بیمارستان مهدی کلینیک
Categories :
درحال اجرا
project-Religious-h-masomeh-02
project-Religious-h-masomeh-02
project-Religious-h-masomeh-01
project-Religious-h-masomeh-01
حرم حضرت معصومه
حرم حضرت معصومه
توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه

کارفرما: سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی
مشاور: مهندسین مشاور فجر توسعه و توسعه مهندسین مشاور پیرراز
زیربنا: 60000متر مربع

Categories :
درحال اجرا
project-edu-center-building-uni-zahedan-01
project-edu-center-building-uni-zahedan-01
project-edu-center-building-uni-zahedan-02
project-edu-center-building-uni-zahedan-02
ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مشاور : مهندسین مشاور لیمان
زیربنا: 28200متر مربع
شروع : 1392

Categories :
درحال اجرا
project-edu-uni-dental-zahedan-01
project-edu-uni-dental-zahedan-01
دانشکده دندانپزشکی زاهدان

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مشاور : مهندسین مشاور نوی
متراژ : 15400متر مربع

Categories :
درحال اجرا
فارسی