ایمنی و بهداشت

 

با توجه به پرمخاطره بودن اجرای پروژه های ساختمانی ، افراد شاغل در این حیطه کاری بیش از هر گروه کاری دیگری در معرض خطر و صدمات جانی و مالی قرار دارند .

شرکت رُس با توجه به رسالت خود مبنی بر رعایت اصول ایمنی و بهداشت و اصول زیست محیطی در پروژه ها ، با انجام اقدامات پیشگیرانه و مهیا نمودن محیطی ایمن

و سالم در محل کار ، سعی دارد حوادث ناشی از کار را در پروژه های تحت مدیریت خود به حداقل برساند .

مدیران و کارکنان، صیانت از محیط زیست را رسالت خود دانسته و تمامی تلاش خود را معطوف به کاهش صدمات زیست محیطی و مصرف بهینه منابع طبیعی قرار داده اند .

جهت دستیابی به موارد فوق رسالت ایمنی شرکت به شرح ذیل می باشد:

  •  کاهش تعداد و شدت حوادث کارکنان شرکت و نیروی پیمانکاران اجرایی با اتخاذ سیاستهای تشویقی و تنبیهی .
  •  ارتقاء فرهنگ HSE و تعمیم آن به تمامی افراد شاغل در شرکت و سایر افراد ذینفع در پروژه ها .
  •  کاهش مصرف منابع طبیعی و صدمات زیست محیطی در محدوده پروژه ها .
  •  تلاش در جهت بهبود وجهه شرکت از طریق اهمیت به ظاهر حرفه ای کارگران ، احترام به جامعه ، حفاظت از محیط زیست ، تامین ایمنی .
  •  ارتقا و بازنگری سالیانه موارد فوق .

این شرکت در برقراری نظام ایمنی و بهداشت استانداردهای اداره بازرسی کار وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین استانداردهای

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( 2007 : 18001 OHSAS ) و مدیریت زیست محیطی ( 2004 : 14001 ISO ) را سرلوحه خود قرار داده است.

 
فارسی